Työkyvyn tuen valmennukset ovat vuoden mittaisia ”matkoja”, joiden aikana työntekijää tuetaan henkilökohtaisessa muutoksessa. Nämä ”matkat oman työkyvyn parantamiseksi” on tarkoitettu työntekijöille, joiden haasteet työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi on jo havaittu työterveyshuollossa. Kuntoutustarpeen arvioinnin tekee työterveyshuolto. Valmennukset käynnistyvät viiden vuorokauden intensiivijaksolla. Tämän jälkeen jatkovalmennus on pääasiassa ryhmätapaamisina n. 3 kk välein. Valmennuksia järjestetään eri painotuksin.

Voimat haltuun -valmennus on tarkoitettu työntekijöille, jotka haluavat oppia tuntemaan itseään ja omia voimavarojaan paremmin tai kokevat tarvitsevansa lisävälineitä omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen yksilö- tai yhteisötasolla. Tavoitteena on saada voimavarojen ja stressin hallintakeinoja työkyvyn tueksi. Voimat haltuun -valmennus on räätälöity myös esimiehille. Tällöin sisällöissä korostuu erityisesti esimiestyön haasteet.

Elintärkeät elämäntavat - Nyt on aika -valmennus on suunnattu työntekijöille, joilla on ylipainoa, koholla olevat verenpaine- tai sokeriarvot, poikkeavat rasva-arvot tai sukurasite. Valmennuksen aikana lähdetään rakentamaan motivaatiopohjaa elintapojen muuttamiseen mm. arkiaktiivisuuden lisäämiseksi yksilön omien tavoitteiden ja arvojen pohjalta. Tavoitteena on löytää arkeen sopivia konkreettisia tekoja tai keinoja, joiden avulla voidaan edistää yksilön hyvinvointia ja terveyttä mahdollisista rajoituksista huolimatta.

Tules Nyt -valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on varhaisen vaiheen tuki- ja liikuntaelinoireita ja jotka ovat motivoituneita sekä hyötyvät toiminnallisesta harjoittelusta ja ryhmävalmennuksesta. Oman valmentajan ja ryhmän tuella etsitään keinoja omien työhön ja arkeen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa sekä etsitään konkreettisia keinoja ergonomian parantamiseksi. Mieli pidetään myönteisenä koko tämän matkan ajan.

Työkyvyn tuen valmennusten tavoitteina on mm.

  • ennaltaehkäistä työkykyä haittaavien oireiden syntymistä
  • edistää työhyvinvointia ja vahvistaa työssä jaksamista
  • antaa kurssilaisille tietoa omasta fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta
  • auttaa omaksumaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä elämäntapoja
  • tarjota vertaistukea matkalla pysyvään muutokseen.

Lisätietoa:

Helmi-intrasta (Linkki toimii vain kaupungin sisäisessä verkossa.)