Varhainen tuki -toimintamallin tavoitteena on tukea ja kohentaa työntekijän työssä selviytymistä. Malli auttaa esimiestä tunnistamaan työkyvyn heikkenemisen merkit riittävän varhain, ottamaan ne puheeksi sekä etsimään ratkaisuja tilanteeseen. Toimintamalli on käytössä kaikissa kaupungin virastoissa ja liikelaitoksissa. Henkilöstöhallinto on laatinut esimiehille ohjeen varhaisen työkyvyn tuen ja sairauspoissaolojen seurantaan.

Mikäli esimies havaitsee alaisessaan merkkejä työkyvyn alenemisessa, hän keskustelee asiasta työntekijän kanssa. Elleivät Varhainen tuki -toimintamallin mukaiset keskustelut ja toimenpiteet ole johtaneet työkyvyn kohenemiseen, esimies voi pyytää koolle työkyvyn arvioinnin tarvetta kartoittavan neuvottelun. Neuvotteluiden pohjalta voidaan päätyä työkykyarvion käynnistämiseen.

Työterveyskeskuksen opas Varhainen tuki – toimintamalli työkyvyn heiketessä (Linkki toimii vain kaupungin sisäisessä verkossa.) 

Lue haastattelu:

Äijä-VATU tuli tarpeeseen