Työkyvyn perustana ovat hyvä terveydentila, toimintakyky ja työn vaatimuksia vastaava osaaminen. Hyvään työkykyyn tarvitaan kuitenkin muutakin. Vaikka ihminen olisi fyysisesti huippukunnossa, hänen työkykynsä voi olla huono, jos arvojen, asenteiden ja motivaation alueella esiintyy ongelmia. Fyysisesti huonossa kunnossa olevan ihmisen työkyky voi sitä vastoin olla erinomainen, jos hänen arvonsa, asenteensa ja motivaationsa ovat sopusoinnussa työn vaatimusten ja mahdollisuuksien kanssa.

Esimiehen tehtävänä on selvittää, johtuvatko työkyvyn ongelmat fyysisestä toimintakyvystä, motivaatiokysymyksistä tai joistakin muista asioista. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta motivaatiostaan, koska siihen vaikuttavat myös työn ulkopuoliset asiat ja oma asenne. Esimiehen kannattaa motivoida työntekijöitä löytämään ja käyttämään omia vahvuuksiaan työssään. Motivoinnin kannalta on tärkeää huomioida työntekijöiden yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Kun työntekijöille tarjotaan mahdollisuuksia ja aikaa kehittymiseen, tuloksia syntyy varmemmin.

Lähteet:

Lundell, S. ym. 2011. Ikävoimaa työhön.

Valtiokonttorin sivut

Näin löydät sisäisen motivaation. Fakta 15.2.2012.