Vuonna 2014 Helsingin kaupungilla otettiin käyttöön Työterveyslaitoksen toteuttama Kunta10-seurantatutkimus. Kysely tehdään joka toinen vuosi, vuorovuosin työterveyskyselyn kanssa. Kunta10 on laaja työhyvinvoinnin ja terveyden seurantatutkimus, johon osallistuu nykyisin noin kymmenen kuntatyönantajaa. Kunta10-tutkimuksen avulla saadaan muuta kuntasektoria koskevaa vertailutietoa, paitsi kunnittain, myös toimialoittain tarkasteltuna.

On tärkeää huolehtia kyselyn tulosten käsittelyn yhteydessä syntyneiden toimenpide-esitysten ja kehittämisajatusten toteuttamisesta ja seurannasta. Työyhteisön on saatava ajoittain tietoja siitä, miten tehtyjä esityksiä on käsitelty, ja mihin toimenpiteisiin esitysten seurauksena on ryhdytty. Samoin on hyvä käydä lävitse ajoittain, mitä on itse tehty työhyvinvoinnin parantamiseksi. Esimies huolehtii siitä, että työyhteisön kokouksissa pohditaan tutkimuksessa esiin nousseita asioita ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.