Lakisääteisten työpaikkaelvitysten tavoitteena on kartoittaa työpaikan olosuhteet ja arvioida niiden terveydellinen merkitys. Työterveyshuollon toiminnan suunnittelu perustuu työpaikkaselvityksissä esille tulleisiin asioihin.

Työpaikkaselvityskäyntiä edeltää esimiehen ennakkotapaaminen. Työpaikkaselvityksissä käydään läpi työpaikan olosuhteet, työn luonne, työympäristön ominaispiirteitä ja työn terveysriskejä.Työpaikkaselvityksessä käytetään hyväksi vaarojen arvioinnin tuottamia tietoja, työhyvinvointikyselyn tuloksia, sairauspoissaolotietoja sekä rakennusteknisiä ja sisäilmaa koskevia selvityksiä.

Työpaikkaselvityksen perusteella arvioidaan, miten työterveyshuolto voi tukea työyhteisön terveyttä. Toimenpide-ehdotuksia tehdään työn sujuvuudesta, terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Työterveyshuolto tukee työpaikkaa ja esimiehiä työterveyttä edistävien muutosten toteutuksessa.

Työpaikkaselvityksessä pyritään tunnistamaan yhteistyötarpeet:

  • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyssä
  • työntekijöiden terveyden ja työkyvyn tuen tarpeissa
  • työympäristön terveellisyys- ja turvallisuusasioissa
  • työn ja työyhteisön toimivuudessa.

Selvityksen tekee työterveyshuollon tiimi, johon kuuluvat työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja sekä tarpeen mukaan työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi. Työpaikkaselvitys on yhteistyötä johdon, esimiesten, henkilöstön edustajien ja työsuojelun kanssa. Selvityksen tuloksista tiedotetaan henkilökunnalle.

Työpaikkaselvityksiä tehdään sovituin määräajoin, esimerkiksi viiden vuoden välein. Selvitys on tarpeen myös silloin kun työolosuhteet olennaisesti muuttuvat tai uusi työpaikka aloittaa toimintansa.