Työturvallisuustyön tavoitteena on työympäristö, jossa ei ole työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta uhkaavia vaara- tai haittatekijöitä. Työpaikka pyritään pitämään turvallisena tunnistamalla esiintyvät vaaratekijät ja hallitsemalla niiden aiheuttamat riskit. Mikäli poikkeamia pääsee tapahtumaan, pyritään haitat minimoimaan. Yhteistyössä linjajohdon, työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon kesken työolot järjestetään sellaisiksi, että ne tukevat myös työn sujuvuutta. Työpaikan turvallisuudesta huolehtiminen on jokaisen velvollisuus.

Lue haastattelu:

Ergonomiset työvuorot auttavat jaksamaan