Kokemusperäinen eli hiljainen tieto on pitkälti henkilöitynyttä ja vaikeasti käsitteellistettävissä. Siksi sitä on hankala kuvata tai dokumentoida systemaattisesti ja siten myös jakaa muille. Kokemusperäistä osaamista ovat esimerkiksi faktatiedon soveltaminen erilaisissa tilanteissa, hyvien toimintatapojen tunteminen ja laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen. Kokemusperäinen tieto on tärkeää tunnistaa ja tehdä näkyväksi, jotta sitä voidaan jakaa. Tiedon jakaminen onnistuu parhaiten henkilökohtaisen vuorovaikutuksen avulla.

Suuri osa hiljaisesta tiedosta voidaan välittää vain työn äärellä ratkomalla yhdessä työhön liittyviä ongelmia. Hiljainen tieto siirtyy työntekijältä toiselle yhdessä tekemisen, havainnoinnin, jäljittelyn ja samaistumisen kautta. Kun työntekijät jakavat hiljaista tietoaan, yksilöiden kokemuksesta tulee työyhteisön voimavara. Hiljainen tieto jalostuu ja uudistuu, kun työyhteisön jäsenet reflektoivat toimintaansa yhdessä.

Keinoja jakaa kokemusperäistä tietoa ovat muun muassa mentorointi, perehdytys, seuraajamalli ja osaajamalli, pari- ja tiimityöyhteiset palaverit, kokoukset ja tapaamisetkahvipöytäkeskustelut sekä muu sattumanvarainen tiedon jakaminen.

Tiedon säilyttämistä ja jakamista edistävät ja estävät tekijät

Esimerkki:

Eräässä organisaatiossa yhteistyö eläkkeelle siirtyvän asiantuntijan ja hänen seuraajansa kesken käynnistettiin siten, että seuraaja laati kattavan listan asiantuntijan työtehtävistä heidän käymiensä keskustelujen pohjalta. Tämä tehtävälistaus toimi ”sisällysluettelona” ja sitä käytiin tehtävä kerrallaan läpi eläköityvän asiantuntijan ja hänen seuraajansa keskusteluissa. Kukin tehtävä purettiin keskustelussa vaiheisiin, käytiin läpi siihen liittyvät keskeiset yhteistyötahot ja tallennettiin mahdolliset ohjeistukset. Lopputuloksena seuraajalle muodostui ”käsikirja” tehtäväkokonaisuudestaan, jota hän saattoi hyödyntää jäätyään vastaamaan tehtäväkokonaisuudesta itsenäisesti.

Lähteet:

Lundell, S. ym. 2011. Ikävoimaa työhön.

Kuronen-Mattila ym. (toim.) 2012. Asiantuntija jää eläkkeelle – asiantuntijuus ei! Opas tiedon ja osaamisen säilyttämiseksi.