Toimintaympäristön muutos vaatii jatkuvaa oppimista ja kehittymistä työssä. Strategioista johdetut osaamistavoitteet varmistavat sen, että kulloinkin painotetaan niitä tieto- ja taitoalueita, joilla tulevaisuus on luotavissa. Osaamiskartoitukset toimivat välineenä arvioida osaamisen nykytilannetta suhteessa tavoiteltavaan tulevaisuustilaan. Kartoitus antaa siten pohjan kehityskeskusteluille, tukee työsuorituksen arviointia sekä ohjaa esimiestä ja työntekijää yhdessä laatimaan kullekin työntekijälle henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman. Myös työntekijällä itsellään on velvollisuus ylläpitää ammattitaitoaan.

Kaupungilla on kehitetty osaamisen johtamiseen malli, jossa osaamistarpeet johdetaan visiosta, toimintaympäristön muutoksista ja kaupungin strategisista linjauksista ennakoivan henkilöstöpolitiikan avulla. Tunnistettujen henkilöstötarpeiden perusteella laaditaan henkilöstön kehittämissuunnitelma tarvittavan osaamisen hankkimiseksi.

Oppimista ja luovuutta tukevaa työpaikkakulttuuria pitävät yllä

1. Selkeät, sopivan haastavat tavoitteet: Johdon tulee olla kiinnostunut tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteiden saavuttamiseen kiinnitetään myönteistä huomiota ja henkilöstöä palkitaan hyvistä suorituksista.

2. Turvallisuus ja virheiden salliminen: Oppiminen edellyttää luovuutta. Lisäksi se edellyttää, että asioita tehdään eri tavalla kuin aikaisemmin, jolloin pakostakin otetaan riskejä. Ilmapiirin tulee olla kokeiluihin kannustava. Virheisiin suhtaudutaan oppimismahdollisuuksina.

3. Aika ja tila oppimiselle: Jos työpaikan ilmapiiri on vain suorituksia korostava ja tavoitteet on vedetty tiukalle, oppimiselle ja uuden ideoinnille ei jää aikaa. Toisaalta sopiva paine luo vahvan motivaation kehittää työtä ja parantaa työprosessia ja omaa henkilökohtaista osaamista. Erilaisen osaamisen yhdistäminen luo usein oppimiselle otollisia tilanteita. Työpaikalla tulee olla foorumeita (virallisia ja epävirallisia kohtaamisia) tällaiseen luovaan oppimista edistävään toimintaan.

4. Henkilöstön kiinnostus työhönsä ja halu kehittyä siinä: Oppimista ei juuri tapahdu ympäristössä, jossa on pitkät perinteet työn suunnittelun ja kehittämisen ja itse työn suorittamisen erottelussa. Osallistava, vastuullisuutta, edellytyksiä luova ja johtamisen palveluluonnetta korostava johtamistapa kannustaa oppimiseen ja luovuuteen.

Lähde:

Poutanen, M. & Savolainen, P. 2008. Oppiva työpaikka.

Lue haastattelu:

”Ei oppi ojaan kaada”