Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus, jonka mukaan opiskelija tekee työnantajalle työtä tämän johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena palkkaa vastaan saavuttaakseen ammattitaidon tietyssä ammatissa. Tutkintoon valmistavat oppisopimukset ovat 1–3 vuoden pituisia riippuen tutkinnosta, aikaisemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta.

Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto

  • kun tarvitset uutta työvoimaa
  • kun koulutat henkilöstöä muuttuviin ja uusiin tehtäviin
  • kun haluat laajentaa henkilöstön ammatillista osaamista.

Työnantajalta edellytetään, että

  • työpaikalla on koulutuksen ja tutkinnon tavoitteiden kannalta laadultaan ja laajuudeltaan riittävää tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä työvälineistöä
  • työpaikalla on ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sellainen henkilö, joka voi toimia oppisopimusopiskelijan vastuullisena ohjaajana ja joka on halukas tähän tehtävään
  • työnantaja huolehtii siitä, että opiskelija voi osallistua tietopuoliseen opetukseen opiskeluohjelmansa mukaisesti
  • opiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
  • oppisopimukseen sovelletaan työsopimuslakia (55/2001), eräin poikkeuksin, ja asianomaisen alan valtakunnallista työehtosopimusta (mitä työntekijän osalta säädetään työajasta, vuosilomasta, työturvallisuudesta ja työntekijän muusta suojelusta).

Henkilöstökeskuksen rahoittamalla oppisopimuksella voidaan kouluttaa uutta henkilökuntaa Helsingin kaupungin tehtäviin, joissa lähivuosina tarvitaan uutta työvoimaa. Lähtökohtana on, että henkilöstösuunnitelman mukaan yksikössä on avautumassa työpaikka, johon koulutettava voi valmistumisensa jälkeen siirtyä. Rahoitus toteutetaan pääsääntöisesti työllisyysmäärärahasta, jolloin palkattavan henkilön tulee olla palkkatukikelpoinen (työtön tai työttömyysuhan alainen) helsinkiläinen. Palkkatukikelpoisuuden määrittelee Helsingin työ- ja elinkeinotoimisto.

Virastot ja liikelaitokset valitsevat itse omat oppisopimuskoulutettavansa. Oppisopimuskoulutettavat valitaan aina samoilla kriteereillä kuin vakinainen henkilöstö muodollista pätevyyttä lukuun ottamatta. Henkilöstövoimavaraosasto auttaa tarvittaessa sopivan henkilön hakemisessa ja/ tai hakijoiden soveltuvuuden selvittämisessä. Henkilöstökeskuksen rahoittamissa oppisopimuksissa edellytetään koulutuksen johtavan joko ammatilliseen perustutkintoon tai ammattitutkintoon.

Virastoilla ja liikelaitoksilla on mahdollisuus sopia oppisopimuksia talousarvionsa puitteissa myös omalla kustannuksellaan. Tällöin oppisopimuksen solmimiseen edellytetään aina vakanssia ja täyttölupaa. Mikäli oppisopimukseen on peruste hakea palkkatukea, tukihakemus tehdään henkilöstökeskuksen kautta.

Lisätietoa:

Oppisopimus pähkinänkuoressa. (2012). Helsingin kaupungin opetusvirasto.