Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan henkilökohtaista, kokemukseen perustuvaa osaamista, jota on vaikea pukea sanoiksi. Mitä paremmin hiljainen tieto kyetään tunnistamaan ja jakamaan, sitä enemmän siitä on organisaatiolle hyötyä. Hiljaisen tiedon hyödyntäminen edellyttää sen merkityksen tiedostamista ja tunnustamista organisaation toiminnassa. Arvoa ei kuitenkaan välttämättä aina ymmärretä tarpeeksi hyvin, koska hiljainen tieto on näkymätöntä ja vaikeasti tunnistettavaa. Esimiehillä on keskeinen rooli hiljaisen tiedon tunnistamisessa, sillä heillä on paras kokonaisnäkemys erilaisten tehtävien ja työvaiheiden vaatimuksista sekä alaistensa osaamisesta.

Organisaation kannalta kokemus on arvokasta silloin, kun se tuottaa organisaatiolle tärkeää osaamista. Kokemusten jakaminen ja yhteinen keskustelu työyhteisössä luovat pohjaa jaetulle asiantuntijuudelle ja yhteisölliselle oppimiselle.

Hiljaisen tiedon hyödyntämisestä ja siirrosta löytyy lisää tietoa Oppia ikä kaikki -korista.

Lähde:

Lundell, S. ym. 2011. Ikävoimaa työhön.

Lue haastattelu:

Mielekkäästi uuteen -hanke antoi eväitä