Ammatillinen identiteetti koostuu useista osa-alueista:

  • elämänhistoriaan perustuva käsitys itsestä ammatillisena toimijana
  • kuva itsestä suhteessa työhön ja ammatillisuuteen
  • kuva siitä, millaiseksi työssään ja ammatissaan haluaa kehittyä
  • käsitykset siitä, mihin ihminen kokee kuuluvansa ja samastuvansa, mitä hän pitää tärkeänä sekä mihin hän sitoutuu työssään ja ammatissaan
  • työtä koskevat arvot ja eettiset ulottuvuudet sekä tavoitteet ja uskomukset.

Ammatillisen identiteetin rakentuminen alkaa jo opiskeluaikana ja jatkuu työelämässä. Työuran katkonaisuus ja vaihtuvat tehtävät asettavat omat haasteensa ammatti-identiteetin rakentamiselle ja oman osaamisen uudelleenmäärittelylle.

Ammatti-identiteetti muotoutuu kokemuksen, oppimisen ja itsetuntemuksen lisääntymisen myötä, vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ensimmäiset kokemukset työelämästä vaikuttavat siihen, millaiseksi suhde työhön muodostuu. Myönteinen ammatti-identiteetti tukee voimavarojen ja työkyvyn kehittymistä. Työuraansa aloittava tarvitsee itseluottamusta vahvistavia kokemuksia ja roolimalleja, joihin voi samastua. Työyhteisö voi tukea myönteisen identiteetin rakentamista esimerkiksi ottamalla uuden työntekijän hyvin vastaan.

Mahdollisuudet työssä oppimiseen ja onnistumisen kokemuksiin tukevat ammatillista identiteettiä. Myös rakentava palaute ja sosiaalinen tuki ovat tärkeitä. Lisäksi työntekijä tarvitsee aikaa ja tilaa oman työn ja sen vaikutusten pohtimiseen. Esimiehen kannattaa ottaa työntekijöiden kanssa ammatillinen identiteetti puheeksi perehdytyksessä ja kehityskeskusteluissa.

Esimerkki:

Usein perehdyttämisen ajatellaan liittyvän vain työhön ja työvälineisiin. Siihen työpaikoilla usein onkin valmis suunnitelma ja sovittu perehdyttäjä. On kuitenkin huomattava, että myös työyhteisöön perehtymiselle ja työminän rakentamiselle pitää olla aikaa sekä mahdollisuus.

Lähteet:

Ikävoimaa työhön. (2011). Lundell, S. ym.

Eteläpelto, A. & Vähäsantane, K.: Ammatillinen identiteetti persoonallisena ja sosiaalisena konstruktiona Eteläpelto, A. & Onnismaa, J. (toim.) 2008. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura, 26–49.

Laari, M. 2012. Työn alla työminä. Helsingin Henki 3/2012.