Kehityskeskusteluissa on syytä keskustella työkyvyn ylläpidosta (muun muassa työssä jaksaminen, koulutus, työergonomia, kuntoutus ja liikuntaan kannustaminen) ja suunnitella sitä tarvittaessa eteenpäin varhaisen tuen toimintamallin mukaan. On hyvä varmistaa, että työn vaativuus ja mitoitus on oikeassa suhteessa työntekijän voimavaroihin, jotta tämä ei kuormitu liikaa.

Työkykyisyyden ylläpidon kannalta on lisäksi tärkeää muistaa työntekijän työpanoksen arvostaminen ja hänen kuulemisensa itseään koskevissa asioissa. Erityisesti esimiehen ymmärtävä ote ja ongelmatilanteissa molemmin puolin tyydyttävien ratkaisujen etsiminen kertoo arvostuksesta. Työyhteisön antama apu ja tuki kantavat työntekijää arjen tilanteissa. Silloin työntekijä kokee kuuluvansa työyhteisöön elämäntilanteen tai työssä selviytymisen vaihteluista huolimatta. Työntekijän oma aktiivisuus ja panos asiassa ovat myös tärkeitä.

Lähde:

http://www.ttl.fi/fi/terveys_ja_tyokyky/tykytoiminta/usein_kysyttya/sivut/default.aspx