Helsingin kaupungin johtamista ja toimintakulttuuria kehitetään ikätietoiseksi, eli eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia työntekijöitä paremmin huomioivaksi. Eri-ikäisten yksilöllisiä elämänvaiheita ja tarpeita pyritään ymmärtämään paremmin. Lisäksi eri-ikäisten välistä yhteistyötä lisätään ja kehitetään. Korostetaan sitä, että eri-ikäisyys ja erilaisuus ovat työyhteisön voimavara ja rikkaus.

Toimintakulttuurin muuttaminen on vaativaa, sillä se edellyttää muutoksia työyhteisön vakiintuneisiin asenteisiin, arvoihin ja toimintatapoihin. Menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi koulutusta, työpajoja, pilotteja, yhteistoiminnallisuutta, luovia menetelmiä sekä osallistavaa ja voimaannuttavaa johtamista. Lisäksi toimialojen ja liikelaitosten omat eri-ikäisten johtamisen toimintasuunnitelmat tukevat johtamis- ja toimintakulttuurin muutosta.

Ikätietoiseen toimintakulttuuriin kuuluu myös ikätiedon hyödyntäminen. Esimiesten on hyvä tarkastella työhyvinvointiselvityksen tuloksia ikäryhmittäin ja arvioida, pitävätkö tulokset paikkansa virasto- ja osastotasolla. Tuloksia seurataan, arvioidaan ja analysoidaan. Lisäksi työyhteisö päättää tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. Esimerkiksi Työterveyslaitoksen Ikäavain-kartoitusta voidaan hyödyntää työyhteisön eri-ikäisten johtamisen arvioinnissa ja kehittämisessä. Starassa on järjestetty erillisiä tilaisuuksia, joissa käsitellään näin saatua ikätietoa ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä.

Lue haastattelu:

Ikäavain-kartoitus avasi ajatuksia